22 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2563 -2566)

22 เมษายน 62 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์์