22 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับภาค

22 สค 61 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพระพฤหัสบดี