16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับระเบียบ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

17 กุมภาพันธ์ ประชุมกาญจนบุรี