14 พฤษภาคม 2562 ประชุมสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

14 พฤษภาคม 2562 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการจังหวัด