11 กรกฎาคม 2561 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ครั้งที่ 4

ประชุมชี้แจงสวัสดิการเงินกู้ ภาคอีสาน