ประชาสัมพันธ์หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี”

ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  2558  เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมกับที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) เช่นเดียวกับสำนักงาน  คณะกรรมการ  สกสค.  ได้จัดทำหนังสือ  “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี” โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการ  สกสค.  จำนวน  1  เล่ม
และสำนักงานกองทุนฯ ยังได้จัดทำหนังสือในรูปแบบ  E- Book โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://thaimediafund.or.th/phramerumas/

หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี” เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ความมุ่งมั่น  วิริยะอุตสาหะ  ความเสียสละของคนทำงาน “จิตอาสา”
ที่มีตั้งแต่ข้าราชการ ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะ ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในทุกกระบวนการของการก่อสร้างพระเมรุมาศ แม้มีความยากลำบากเพียงไรก็ไม่่มีใครย่อท้อในการถวายงานครั้งสุดท้าย เพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมาห่ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย
ดังภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว

kvYHD8Ni7H_1524716259