การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายใน

นายเอกศักดิ์ คงตระกูล  รองเลขาธิการคณะกรรมการ  สกสค.
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดวางระบบควบคุมภายใน”
เมื่อวันที่  11-12 กรกฎาคม  2559
ณ โรงแรมคาวาลิ รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

new9