การอบรมออนไลน์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร “การสร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รุ่นที่ 2 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=4007