การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นายเอกศักดิ์  คงตระกูล  รองเลขาธิการคณะกรรมการ  สกสค.  
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  รับฟังรายงานการสรุป  และมอบนโยบาย
“การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
เมื่อวันที่  14-15  กรกฎาคม  2559
ณ  อัมพวาน่านอน โฮเตล แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

new011_001