การประชุมคณะทำงานโครงการจัดประชุมสัมมนาหน่วยจัดเก็บเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สังกัดส่วนกลาง

นางจันทรา  ไชยเสน  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รักษาการในตำแแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นประธาน “การประชุมคณะทำงานโครงการจัดประชุมสัมมนาหน่วยจัดเก็บเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สังกัดส่วนกลาง”
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

new 10