การประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. ครั้งที่ 10/2559

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นประธานการประชุมคคณะกรรมการ ช.พ.ค. ครั้งที่ 10/2559  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ประชุม ชพค