ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัด

1464922578094

ประวัติสำนักงาน  สกสค.จังหวัดยโสธร

…………………………..

จุดกำเนิดหน่วยงานหลัก
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 76 บัญญัติให้มี “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เรียกชื่อโดยย่อว่า “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการส่งเสริม (1) สวัสดิการ (2) สวัสดิภาพ (3) สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น (4) ความมั่นคง (5) ผดุงเกียรติและ (6) การวิจัยเพื่อพัฒนางานตามภารกิจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายบริการทั้งบุคลากรประจำการและนอกประจำการจำนวนกว่า 1,000,000 คน ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในรั้วเดียวกันกับกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยโสธร หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร” จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2547 โดยจัดตั้ง ในปี พ.ศ. 2547 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ในปี พ.ศ. 2548 ได้ย้ายที่ทำการมาที่ อาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร เลขที่ 517/4 – 6 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จนถึงปัจจุบัน
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร  ดังนี้
1. นายพูลสวัสดิ์  อาจวิชัย          ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  ปี พ.ศ. 2547 – 2555
2. นายวรชัย  บุตรสิงห์                 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

ภารกิจ
สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มีภารกิจหลักกับกลุ่มเป้าหมายบริการในจังหวัดนี้ ซึ่งมีจำนวน  15,000 คน   ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. งาน ช.พ.ค. , ช.พ.ส.
2. งานสวัสดิการ คุ้มครองสิทธิครู มูลนิธิและกองทุน
3. งานประชาสัมพันธ์ การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและอาคารสถานที่
4. งานส่งเสริมความสามัคคีและยกย่องเชิดชูเกียรติ
5. งานส่งเสริมสุขภาพ งานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด งานโครงการพัฒนาชีวิตครู
ทั้งนี้ ได้แบ่งงานในสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ออกเป็น 3 งาน คือ
1. งานอำนวยการ
2. งานสวัสดิการ
3. งานสวัสดิภาพ

กิจกรรมสำคัญๆ
สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร  ได้ดำเนินงานตามภารกิจ  ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญๆ ที่ขอนำเสนอดังนี้
1. มีอาคารที่ทำการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดยโสธร
2. โครงการครูดีมีทุกวัน
3. การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกต และทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ
– สมาชิก  ช.พ.ค. จำนวน  9,243  คน
– สมาชิก  ช.พ.ส. จำนวน  5,094  คน